TiMi

Chính sách

Quyền lợi và quy định về phần trăm thành tích

Quyền lợi và quy định về phần trăm thành tích

  • Ngày: 01-10-2018

  Bạn sử dụng App Timi tiêu dùng sẽ có thể nhận được 5% trên số tiền tiêu dùng.

  Hội viên cấp 1 của bạn trực tiếp giới thiệu khi sử dụng App Timi tiêu dùng. Bạn sẽ nhận được 3% trên số tiền tiêu dùng.

 Hội viên cấp 2 của bạn giới thiệu khi sử dụng App Timi tiêu dùng. Bạn sẽ nhận được 2% trên số tiền tiêu dùng.

 Bạn có thể trực tiếp kiểm tra phần trăm thành tích của bạn bằng chức năng " Thống kê thành tích" của ví tiền.

 Mỗi tháng định kỳ kết toán, trong đó sẽ có 80% thành tích chuyển đổi thành T_Xu. 20% thành tích chuyển đổi thành điểm tích lũy và sẽ gửi vào ví tiền của tài khoản Hội Viên.

Share This

Comments